Copyright

 

© 2003, Christa van den Berg. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (website) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

© 2003, Christa van den Berg. All rights reserved. No part of this publication(website) may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, by print, electronic, mechanical, photoprint, microfilm, recording or any other means without the prior written permission of the copyright owner.